Ubezpieczenie podróżne - Dzierżoniów

Firma ubezpieczeniowa udziela ochrony ubezpieczonemu podczas podróży zagranicznej w zakresie obejmującym koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz usługi assistance.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o ubezpieczenie:
  • Następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Bagażu podróżnego
  • Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  • Kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu.
Do ubezpieczenia można także włączyć ryzyka wynikające z:
  • rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu
  • wyczynowego uprawiania sportu
  • uprawiania sportów wysokiego ryzyka
  • wykonywania pracy fizycznej za granicą
  • działań wojennych oraz aktów terroryzmu
Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od ustalonej sumy ubezpieczenia do wysokości której firma ubezpieczeniowa ponosi odpowiedzialność, wieku osoby ubezpieczonej, stanu zdrowia oraz okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia.

Planując wyjazd za granicę warto pomyśleć o ubezpieczeniu siebie oraz rodziny bądź osób z nami podróżujących obejmującym koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem. Jest to o tyle ważne, iż nie posiadając takiego ubezpieczenia, a chcąc skorzystać z pomocy medycznej za granicą-trzeba wydać nieporównywalnie większe pieniądze niż składka ubezpieczenia.