Ubezpieczenie mieszkania / domu - Dzierżoniów

Przedmiotem ubezpieczenia są:
 • Lokale mieszkalne
 • Domy jednorodzinne, w tym również w trakcie budowy
 • Garaże
 • Budowle
 • Ruchomości domowe i stałe elementy
 • Obiekty małej architektury
 • Zewnętrzne elementy anten satelitarnych, baterii słonecznych, klimatyzatorów, siłowniki do bram
Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o następujące ubezpieczenia dodatkowe:
 • bagaż podróżny
 • przedmioty codziennego użytku
 • nagrobki
 • odpowiedzialność cywilną osób fizycznych w życiu prywatnym
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • ochrony prawnej
 • kosztów ratownictwa
 • dewastacji
 • szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w następstwie:
 • zdarzeń losowych: ognia, uderzenia pioruna ( w tym przepięcia wywołane uderzeniem pioruna), eksplozji, upadku statku powietrznego, dumy i sadzy, powodzi, śniegu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, zamarznięcia wody w urządzeniach i instalacjach infrastruktury technicznej.
Nie trzeba podkreślać wartości jaką stanowi dla każdego z Państwa jego własny dom bądź mieszkanie. Jednak warto zastanowić się co będzie w momencie zaistnienia jednego ze zdarzeń wymienionych powyżej? Oczywiście mieszkanie, dom można wyremontować. Pozostaje jednak kwestia za ile? Koszty remontu będą nieporównywalnie większe niż koszt zakupu polisy ubezpieczeniowej. Nie należy zapominać także o ubezpieczeniu wyposażenia mieszkania, bo to także jest nam niezbędne do codziennego życia ( meble, sprzęty, etc.)