Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym, w tym również za szkody powstałe w związku z niesieniem pierwszej pomocy.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta zgodnie z poniższymi wariantami:
 • Obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w granicach określonych przepisami prawa pracy, a także odpowiedzialność cywilną deliktową związaną z niesieniem pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego lub nagłego wypadku
 • Obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu:
  • w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w granicach określonych przepisami prawa pracy
  • w ramach zatrudnienia na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilno – prawnych
  • w związku z udziałem w komisjach lekarskich
  • w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub świadczenia na własny rachunek usług o charakterze medycznym
  • odpowiedzialność cywilną deliktową związaną z niesieniem pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego lub nagłego wypadku.
  W umowie ubezpieczenia ustala się ogólną sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.