Ubezpieczenie mienia firmowego

Ubezpieczający może z wymienionych poniżej ubezpieczeń wybrać w sposób dowolny ubezpieczenia, którymi jest zainteresowany:
 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 3. ubezpieczenie mienia w transporcie,
 4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia, wykorzystywanego w tej działalności,
 5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruch krajowym(dotyczy firm transportowych)
Ponadto ubezpieczający może rozszerzyć ochroną swoje mienie o następujące ryzyka:
 1. dewastacja,
 2. katastrofa budowlana,
 3. stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów,
 4. błąd użytkownika i szkody elektryczne,
 5. utrata danych oraz oprogramowania,
 6. zepsucie towarów wskutek rozmrożenia,
 7. maszyny elektryczne do szkód elektrycznych,
 8. dodatkowe koszty działalności.
Kiedy już zabezpieczone zostało mienie firmy-warto zabezpieczyć także firmę od strony prawnej zawierając OC, czyli odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Może to być:
 • OC pracodawcy
 • OC za wózki widłowe
 • OC za podwykonawców
 • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
 • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
 • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy,
 • kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności
 • OC najemcy za szkody w nieruchomościach
 • OC najemcy za szkody w rzeczach ruchomych
 • OC za produkt
 • OC za przeniesienie chorób zakaźnych
 • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków

Ogień i inne zdarzenia losowe

Ubezpieczenie może obejmować wymienione poniżej rodzaje mienia, zgłoszone przez Ubezpieczającego:
 1. środki trwałe takie jak:
  1. budynki i budowle,
  2. maszyny, urządzenia i wyposażenie,
  3. stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny,
 2. środki obrotowe
 3. rzeczy ruchome przyjęte od osób trzecich w celu sprzedaży lub wykonania usługi,
 4. nakłady inwestycyjne,
 5. wartości pieniężne,
 6. mienie pracownicze (z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz pojazdów mechanicznych).

Kradzież z włamaniem i rabunek

Ubezpieczenie może obejmować wymienione poniżej rodzaje mienia, zgłoszone przez Ubezpieczającego:
 1. środki trwałe takie jak:
  • maszyny, urządzenia i wyposażenie,
  • stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny,
  • środki obrotowe,
 2. rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 3. nakłady inwestycyjne (dotyczy wyłącznie wnętrz budynków i lokali),
 4. wartości pieniężne,
 5. mienie pracownicze.

Stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów

 1. W ramach niniejszego ubezpieczenia Warta odpowiada za szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) oraz pęknięcia ubezpieczonych przedmiotów.
 2. Ubezpieczeniem mogą być objęte nieuszkodzone szyby i inne przedmioty zamontowane na stałe takie jak: szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów, płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot reklamowych, kontuarów, przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów, kabin, lustra zamontowane na stałe, szyldy, transparenty, rurki neonowe, witraże, wykładziny szklane i kamienne, tablice reklamowe usytuowane przy trasach komunikacyjnych.

Błąd użytkownika, szkody elektryczne

Ubezpieczenie obejmuje:

 1. stacjonarny sprzęt elektroniczny : elektronikę biurową, kasy fiskalne, sprzęt medyczny,
 2. przenośny sprzęt elektroniczny : geodezyjny, medyczny, rzutniki multimedialne, cyfrowe aparaty fotograficzne, komputery przenośne oraz telefony komórkowe.

Utrata danych oraz oprogramowania

W ramach ubezpieczenia firma ubezpieczeniowa odpowiada za utratę nośników, danych i oprogramowania w następstwie wymienionych zdarzeń: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, katastrofy budowlanej, szkód elektrycznych, w zakresie, w którym zostały one ubezpieczone przez Ubezpieczającego.

Zepsucie towarów wskutek rozmrożenia

Ubezpieczenie obejmuje towary handlowe przechowywane w urządzeniach chłodniczych w temperaturze co najmniej minus 18 stopni Celsjusza. W ramach ubezpieczenia firma ubezpieczeniowa odpowiada za szkody polegające na zepsuciu towarów wskutek rozmrożenia będącego następstwem:

 1. przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu elektrycznego trwającej ponad 2 godziny,
 2. uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku uderzenia pioruna.

Mienie w transporcie

Firma ubezpieczeniowa może ubezpieczyć mienie Ubezpieczającego podczas transportu na obszarze RP od następujących zdarzeń:

 1. ognia i innych zdarzeń losowych,
 2. wypadku środka transportu,
 3. upadku przedmiotu na środek transportu,
 4. rabunku,
 5. kradzieży z włamaniem

Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych

 1. W ramach niniejszego ubezpieczenia firma ubezpieczeniowa odpowiada za szkody powstałe w czynnych maszynach elektrycznych (silnikach, generatorach, transformatorach) oraz aparatach elektrycznych.

 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:
 • niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny,
 • zmiany napięcia zasilania,
 • zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
 • uszkodzenia izolacji,
 • zwarcia

OC przewoźnika

Warta ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, którą ponosi on zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe, za szkody rzeczowe powstałe w przesyłce w czasie między przyjęciem jej do przewozu, a wydaniem w miejscu przeznaczenia, w tym za szkody rzeczowe powstałe wskutek rabunku.