Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych ( szkody niewynikające ze szkód w mieniu lub na osobie), wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia w szczególności w zakresie:

  1. Czynności geodezyjnych
  2. Tłumaczenia języków obcych albo na języki obce
  3. Wykonywania zawodu dziennikarza
  4. Wykonywania zawodu agenta celnego
  5. Wykonywania zawodu funkcjonariusz celnego
Umowa ubezpieczenia może dotyczyć całej działalności zawodowej Ubezpieczonego określonej w umowie ubezpieczenia albo szkód związanych z wykonywaniem w określonej umowy zawartej w ramach wykonywanych czynności zawodowych. Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia.